KategóriákMárkák

Általános szerződési feltételek

Vissza az előző oldalraI. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Túra-Truck Kft. (2840 Oroszlány, Vasút u. 2.), továbbiakban Szállító, a Vevők részére a www.epitokaruhaza.hu weboldalon keresztül elektronikus áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Túra-Truck Kft.-vel jövőben megkötött elektronikus kereskedelmi ügyletre is. A Túra-Truck Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkori hatályos változata megtekinthető a Szállító www.epitokaruhaza.hu megnevezésű weboldalán, itt kerülnek közzétételre az esetleges változtatások is. Jelen szerződési feltételek állandó mellékletét képezik a www.epitokaruhaza.hu weboldalon található fizetési- és szállítási feltételek.

II. MEGRENDELÉS

A Szállító által forgalmazott termékek listája a www.epitokaruhaza.hu oldalain található. A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Szállító által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.epitokaruhaza.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Szállító ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes a Szállító által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan visszaigazolják. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által közölt árváltozásokat a szállítás áraiban érvényesítse. A Szállító a www.epitokaruhaza.hu weboldalon található szállítási feltételekben foglaltak szerint és előzetes egyeztetés után vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. Szállító vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén a Vevő köteles a lerakodáshoz megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szállítói értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el a Szállító telephelyéről, abban az esetben a Szállító napi nettó 1.000Ft azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni. A Vevő a megrendelését minden esetben elektronikus formában, a webes felületen bejelentkezve köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Szállító webfelületen történő minden értékesítésről Vevő részére számlát állít ki, kivéve ha a megrendelő nem adóalany és a terméket személyesen veszi át a Szállító megbízottjától (személyes házhozszállítás, vagy a Szállító telephelyén történő személyes átvétel) és az ellenértéket az áru átvételekor fizeti meg készpénzben. A Szállító – abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Túra-Truck Kft.-vel szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet. A Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásától számított 2 munkanap. A Szállító a vételárat a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Szállító a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

1. A Túra-Truck Kft. érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményi nélkül.

2. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

3. A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve a minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak az aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a szállítónak.

V. AZ ELÁLLÁS JOGA

Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 8, azaz nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a szállító cég, futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Szállító köteles a Vevő által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30, azaz harminc napon belül visszatéríteni. Szállító kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Túra-Truck Kft. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:

a) a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy

b) a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.

VI. GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG

Szállító az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Szállító a teljesítéshez fuvarozót vagy szállítmányozót vesz igénybe, Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét a kézbesítő/fuvarozó előtt ellenőrizni és sérülés észlelése esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül Szállító nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, a Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

VII. SZERZŐI JOGOK

A Túra-Truck Kft. www.epitokaruhaza.hu, www.építőkáruháza.hu, www.epitokaruhaza.com, www.epitokaruhaza.net, www.tura-truck.hu, www.epitokaruhaza.eu weboldalai és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a Túra-Truck Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A fent említett weboldalak a Túra-Truck Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában történő felhasználásának díja 10.000.000Ft azaz tízmillió forint. A fent említett weboldalak, illetve azok tartalmának bármely részletét felhasználva, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját. Az Építők Áruháza a Túra-Truck Kft. által Magyarországon bejegyzett védjegy. Minden jog fenntartva.

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, (akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán) vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen pont szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és a Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell. A Vevő és a Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Túra-Truck Kft. weboldalain szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Szállító jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Komárom-Esztergom megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Szállító jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Vissza az előző oldalra

Kosár
Termékek:0 db

Összeg:0,-Ft
Kosár részletes tartalma
Mesterkatalógus Hasznos ötletek